Νέες υπηρεσίες του γραφείου μας

Σας ενημερώνουμε ότι αναλαμβάνουμε την τακτοποίηση κάθε είδους θεμάτων επιχειρήσεων αναφορικά με τη σύσταση ,τροποποίηση Καταστατικών ,λύσεις Εταιρειών έκδοση πιστοποιητικών από Γ.Ε.ΜΗ. και Πρωτοδικειίο  ,σχεδίαση και κατοχύρωση εμπορικών σημάτων

Συγκεκριμένα το γραφείο μας σε συνεργασία με εξειδικευμένο Δικηγορικό Γραφείο αναλαμβάνει για  λογαριασμό των πελατών σας το σύνολο των ενεργειών  που απαιτούνται για τη σύσταση μιάς Εταιρείας στην Υπηρεσία μιάς Στάσης με τη σύνταξη του σχετικού φακέλλου, την  υποβολή του και την παρακολούθησή του μέχρι την τελική έγκριση και παραλαβή των αντιγράφων .Επίσης αναλαμβάνουμε σύμφωνα με τα παραπάνω το σύνολο των ενεργειών για τη διεκπεραίωση τροποποιήσεων καταστατικών  εταιρειών οποιασδήποτε νομικής μορφής (σύνταξη – δημοσίευση).Οι δυνατότητές μας επεκτείνονται επίσης και  στη σύνταξη φακέλλων νομιμοποίησης  Εταιρειών για  χρήση από Τράπεζες η αλλού ,ενέργειες που περιλαμβάνουν την έκδοση κάθε είδους πιστοποιητικών ,αντιγράφων  Καταστατικών από Γ.Ε.ΜΗ. η Πρωτοδικείο. Επίσης αναλαμβάνουμε τη σύνταξη των μισθωτηρίων για λογαριασμό των πελατών σας καθώς και την ανάρτησή τους στη Γ.Γ.Π.Σ. Τέλος,έχουμε τη δυνατότητα σε συνεργασία με εξειδικευμένο Δικηγορικό Γραφείο να αναλάβουμε τη σύνταξη φακέλλου κατάθεσης και κατοχύρωσης Εμπορικών Σημάτων από τη αρχή της διαδικασίας έως το τέλος αυτής  ,συμπεριλαμβανομένης  και της παρακολούθησής των κατά το στάδιο του ελέγχου που προβλέπεται από τον νέο Νόμο 4072/2012  καθώς  και της σύσταξης των σχετικών υπομνημάτων όποτε  αυτά απαιτούνται .

Με το τρόπο αυτό σας απαλλάσσουμε από την εμπλοκή σας σε  χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες,με τις οποίες επιβαρύνοτνατι συνεχώς τα λογιστικά γραφεία  εκτός των καθηκόντων τους και αναλαμβάνουμε εμείς να σας τις διεκπεραιώσουμε με ακρίβεια ταχύτητα και  συνέπεια  και με άκρως λογικές και οικονομικές για τον πελάτη σας χρεώσεις .

Για περισσότερες λεπτομέρειες παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας.