Υπηρεσία risk control

Η νέα υπηρεσία RISK CONTROL (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ) εχει ως σκοπό την άμεση και αξιόπιστη υποστήριξη των επιχειρηματικών σας αποφάσεων, έτσι ώστε να αξιολογούνται αντικειμενικότερα και αποδοτικότερα οι οικονομικές δοσοληψίες με προμηθευτές και πελάτες. Η καλύτερη εκτίμηση του κινδύνου που ενέχεται στις συναλλαγές αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα για την προστασία από επισφαλείς συνεργασίες και παρεπόμενες συνέπειες, μειώνει το λειτουργικό κόστος της επιχειρηματικής δραστηριότητας, ενισχύει την επιχειρηματική εμπιστοσύνη και συνδράμει στην ενίσχυση της οικονομικής σταθερότητας. Παράλληλα, αποτρέπονται συνεργασίες οι οποίες θα μπορούσαν να αποβούν προβληματικές.

Σας παρέχουμε δεδομενα συναλλακτικης συμπεριφοράς σε βάθος πενταετίας εως και σήμερα όπως :

+ Ακάλυπτες επιταγές

+ Απλήρωτες, κατά τη λήξη τους, συναλλαγματικές και γραμμάτια
+ Διαταγές πληρωμής
+ Αιτήσεις πτωχεύσεων – Αποφάσεις που απορρίπτουν αιτήσεις πτώχευσης λόγω μη επάρκειας περιουσίας του οφειλέτη
+ Αιτήσεις και αποφάσεις για υπαγωγή στο  (αρ. 99 επ. Πτωχευτικού Κώδικα)
+ Κηρυχθείσες πτωχεύσεις
+ Τροπές προσημειώσεων σε υποθήκες
+ Yποθήκες
+ Προσημειώσεις υποθηκών

+ Οικονομικές καταστάσεις ( ισολογισμούς)

Το πλέον χρησιμότερο εργαλείο για τον κάθε επαγγελματία.

Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε για τα οικονομικά και ευέλικτα πακέτα προσφορών μας.